သားဥပြွန်လမ်းကြောင်းဓာတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း (Hystero-salpingography)

ဆာကူရာ ဆေးရုံတွင် အရိုးပွရောဂါ ရှိမရှိ အရိုးသိပ်သည်းဆ တိုင်းတာခြင်းအား (Dexa Scan)