အရိုး၊အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီး

Prof. U Khin Mg Myint

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Ortho), Dip in Medical Education Fellowship in Hand & Microsurgery, Dr.Med.Sc (Hand Surgery)

Prof. U Khin Mg Myint2017-11-24T23:00:54+00:00

Dr. U Myat Lwin

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ortho), Dr.Med.Sc (ortho), F.A.C.S (USA)

Dr. U Myat Lwin2017-11-24T22:58:31+00:00

Dr. U Kyaw Zay Ya

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ortho), Dr.Med.Sc (Hand Surgery)

Dr. U Kyaw Zay Ya2017-11-24T22:55:15+00:00

Dr. U Kyaw San

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ortho), F.I.C.S (USA)

Dr. U Kyaw San2017-11-24T22:54:14+00:00