ဓါတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး

Prof. U Soe Oo Mg

M.B.,B.S, D.M.R.T (Lond), M.Med.Sc (Radiation Oncology)

Prof. U Soe Oo Mg2018-06-08T08:09:35+00:00