ဆာကူရာ ဆေးရုံတွင် အရိုးပွရောဂါ ရှိမရှိ အရိုးသိပ်သည်းဆ တိုင်းတာခြင်းအား (Dexa Scan)