အရိုး၊အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီး

Dr. U Soe Min

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ortho), Consultant orthosurgeon

Dr. U Soe Min2017-11-24T22:52:35+00:00