ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆာကူရာေဆးရံု မွ ခဲြစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဇင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးလႊမ္းမိုးထက္ တို႔သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ဒကၡိဏဒီပါ ေဆးရံု သို႔သြားေရာက္၍ လူနာမ်ားအား အခမဲ့ စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈေပးျခင္း၊ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနပံုမ်ား