ဆာကူရာေဆးရံု မွ CEO ေဒါက္တာဦးထင္ေပၚ မွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ရွိ ပုဂၢလိကေဆးရံု မ်ား မွ တာဝန္က် ဆရာဝန္၊ ဆရာမ မ်ား အား လူနာမ်ားအေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ ကုသမႈမ်ား ကို ေဟာေျပာေပးေနပံုမ်ား